• NBA 2K 中文网已完成论坛程序更新,如有 bug 请及时联系管理员

最新资讯 官方推特消息待编辑

NBA2K机器人

Moderator
管理成员
Spida Mitchell with a 96 Dunk Rating
1f577.png

Agree or nah? #2KDay pic.twitter.com/xjCSaINYqf
EDOtO8pU0AArJ5c.jpg


-----------------------
原文链接

代码:
https://twitter.com/NBA2K/status/1167467204536717312
 
顶部