• NBA 2K 中文网已完成论坛程序更新,如有 bug 请及时联系管理员

最新资讯 NBA 2K18 最新时刻卡更新2018.1.11

后惜

Moderator
管理成员
有红宝石卡的保罗 肯巴 沃克。蓝宝石的的约翰 沃尔和其他更多卡片

5a59b76329006.png


Hornets Moments
Moments

5a59b7ebccc36.png


Rockets Moments

Moments


5a59b81f4a24e.png


Bulls Moments

Moments

5a59b845eb7a2.png


Wizards Moments

Moments

5a59b87151965.png


 
顶部